<<< повернутися | обговорити на форумi >>
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради НАКСУ
Протокол № 34 від 16 грудня 2009 року

Голова Ради НАКСУ
А.О. Занюк


ПОЛОЖЕННЯ
про вступ до Національної асоціації кредитних спілок України
(нова редакція)

1. Положення про вступ до Національної асоціації кредитних спілок України (далі – Положення) розроблене у відповідності до чинного законодавства України та статті 11 Статуту Національної асоціації кредитних спілок України (далі – НАКСУ) з метою визначення критеріїв та порядку набуття кредитними спілками членства в НАКСУ.

2. Членом НАКСУ може бути будь-яка кредитна спілка, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, набула статусу фінансової установи, визнає Статут НАКСУ.

3. Кредитні спілки, які бажають набути членства в НАКСУ, подають до Виконавчої дирекції НАКСУ не менш ніж за один тиждень до засідання Президії, на якому планується розгляд питання про вступ, такі документи:

3.1. Заяву про вступ до НАКСУ довільної форми за підписом голови правління кредитної спілки.

3.2. Засвідчену головою правління копію рішення про вступ до НАКСУ, прийнятого органом управління кредитної спілки, уповноваженим на прийняття такого рішення.

3.3. Засвідчену головою правління копію статуту кредитної спілки, зі змінами та доповненнями, що діють на дату подання заяви.

3.4. Довідку про склад органів управління кредитної спілки, у якій зазначаються щодо кожної особи прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта або документа, який його замінює (із зазначенням серії, номера, ким і коли виданий), посада та освіта, місце проживання та контактний телефон.

3.5. Засвідчену головою правління копію Свідоцтва про державну реєстрацію кредитної спілки як юридичної особи.

3.6. Засвідчену головою правління копію Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

3.7. Засвідчені головою правління копії наявних ліцензій.

3.8. Звітні дані, складені наростаючим підсумком з початку календарного року відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитним спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 року №177, станом на кінець останнього дня попереднього кварталу в паперовій та електронній формі.

3.9. Засвідчені головою правління копії внутрішніх положень кредитної спілки.

4. Документи, подані кредитною спілкою для набуття нею членства в НАКСУ, проходять попередню перевірку з боку Виконавчої дирекції НАКСУ з метою встановлення відповідності кредитної спілки вимогам пункту 2 даного Положення. У разі виникнення запитань щодо наданих кредитною спілкою документів, кредитній спілці може бути запропоновано проведення з боку НАКСУ перевірки її діяльності на місці. Перевірка здійснюється особами, що уповноважені на це рішенням Президента НАКСУ.

5. Посадові особи кредитної спілки, яка подала заяву про вступ до НАКСУ, зобов’язані надати уповноваженим особам НАКСУ, які здійснюють перевірку діяльності кредитної спілки, можливість доступу до всіх необхідних документів, вільного спілкування з членами кредитної спілки, а також всіляко сприяти у проведенні перевірки. Порушення цього пункту посадовими особами кредитної спілки є безумовною підставою для прийняття рішення про відмову у вступі кредитної спілки до НАКСУ.

6. За результатами попередньої перевірки документів кредитної спілки, а у разі проведення перевірки на місці – із врахуванням результатів такої перевірки, складається мотивований висновок про можливість прийому кредитної спілки в члени НАКСУ, який подається на розгляд Президії на її засіданні. Висновок повинен містити в собі одну з наступних рекомендацій:

  • прийняти спілку в члени НАКСУ ;
  • прийняти спілку в члени НАКСУ зі спеціальним статусом (Підставою для такої рекомендації може бути нестабільний фінансовий стан кредитної спілки, а саме: наявний балансовий збиток, поточна фінансова діяльність спілки є збитковою, загальний бал за рейтинговою системою нижчий за 50 балів);
  • відмовити у прийомі спілки в НАКСУ . (Підставою для такої рекомендації можуть бути виявлені факти регулярного недотримання органами управління внутрішніх положень кредитної спілки, недостовірність даних в документах, передбачених в пункті 4 даного Положення, невідповідність показників звітних даних, поданих до НАКСУ, даним бухгалтерського обліку кредитної спілки, незбалансована фінансова політика, що загрожує фінансовій стабільності кредитної спілки, порушення строків та порядку скликання загальних зборів кредитної спілки тощо).

7. Питання про набуття кредитною спілкою членства в НАКСУ виноситься на розгляд найближчого засідання Президії НАКСУ за умови наявності висновку про можливість прийому кредитної спілки в члени НАКСУ.

8. Питання про вступ кредитної спілки в члени НАКСУ розглядається Президією НАКСУ за обов’язкової присутності уповноваженого представника даної кредитної спілки.

9. Рішення Президії НАКСУ про прийом або відмову в прийняті кредитної спілки в члени НАКСУ приймається в порядку, встановленому Статутом НАКСУ та Положенням про Раду НАКСУ. Рішення про членство в НАКСУ зі спеціальним статусом може встановлюватися на строк до 12 місяців. За клопотання кредитної спілки Президія НАКСУ може приймати рішення про продовження кредитній спілці строку членства в НАКСУ зі спеціальним статусом.

10. Рішення Президії НАКСУ про відмову у прийнятті кредитної спілки в члени НАКСУ може бути оскаржене кредитною спілкою до Наглядового комітету НАКСУ або до Ради НАКСУ, а у випадку прийняття ними негативного рішення — до Конференції НАКСУ.

11. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення Президією НАКСУ про прийом кредитної спілки в члени НАКСУ, кредитна спілка повинна сплатити вступний та членський внески встановленого розміру. У випадку, якщо від дня прийняття рішення про прийом кредитної спілки в члени НАКСУ до закінчення поточного кварталу залишається не більше 45 днів, то вперше членський внесок сплачується за наступний квартал, але не пізніше 15 числа першого місяця кварталу, наступного за поточним.

12. Внески до СФ НАКСУ вносяться кредитною спілкою на умовах, передбачених Положенням про стабілізаційний фонд НАКСУ та на основі рішень Ради НАКСУ.

13. Після сплати визначених в цьому Положенні внесків в повному обсязі, кредитна спілка набуває статусу члена НАКСУ та учасника СФ НАКСУ, що підтверджується відповідними свідоцтвами, які надсилаються до кредитної спілки поштою, рекомендованим листом або видаються особисто її представнику під підпис.

14. У випадку, якщо кредитною спілкою у встановлені строки не були сплачені вступний та членський внески, а також внески до СФ НАКСУ, то рішення про прийом в члени НАКСУ щодо такої кредитної спілки втрачає чинність.
<<< повернутися | обговорити на форумi >>