<<< повернутися | обговорити на форумi >>
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради НАКСУ
Протокол № 34 від 16 грудня 2009 року

Голова Ради НАКСУ
А.О. Занюк


ПОЛОЖЕННЯ
про членство в Національній асоціації кредитних спілок України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про членство до Національної асоціації кредитних спілок України (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Національної асоціації кредитних спілок України (далі – НАКСУ).

Положення розроблено з метою деталізації процедур набуття та припинення членства в НАКСУ, визначення кола прав та обов’язків членів НАКСУ .

Це Положення затверджується Радою НАКСУ та може бути доповнено чи змінено тільки нею.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЧЛЕНСТВА В НАКСУ

2.1. Членами НАКСУ можуть бути кредитні спілки, які зареєстровані у відповідності до чинного законодавства України, додержуються Статуту НАКСУ, внутрішніх положень НАКСУ, операційних стандартів, встановлених повноважними органами НАКСУ, фінансових нормативів та відповідають умовам Положення про вступ до Національної асоціації кредитних спілок України.

2.2. НАКСУ не виступає як вищий орган відносно кредитних спілок і має ті повноваження, які делегуються її членами, та повноваження, надані НАКСУ Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг як саморегулівній організації.

2.3. Члени НАКСУ зберігають повну самостійність, права юридичних осіб та керуються у своїй діяльності своїми власними статутами.

2.4. Діяльність НАКСУ будується на принципах рівноправності її членів, демократизму, гласності та добровільності членства в НАКСУ.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО НАКСУ

3.1. Прийом у члени НАКСУ здійснюється на підставі рішення Президії НАКСУ в порядку та на умовах, визначених Статутом НАКСУ та Положенням про вступ до Національної асоціації кредитних спілок України.

4. ВНЕСКИ ДО НАКСУ

4.2. Членство в НАКСУ накладає на кредитну спілку обов’язок своєчасно сплачувати вступний та членські внески в порядку та розмірі, встановлених рішеннями Ради НАКСУ та відповідними внутрішніми положеннями, належним чином виконувати свої зобов'язання в зв'язку з формуванням та використанням коштів спільних фінансових фондів НАКСУ.

4.3. Вступний внесок є обов’язковим незворотнім внеском, що вноситься кредитною спілкою одноразово при вступі до НАКСУ. При припиненні членства кредитної спілки в НАКСУ цей внесок не підлягає поверненню.

4.4. Членські внески є обов’язковими періодичними внесками, які сплачуються кредитною спілкою з 1 по 15 число першого місяця кожного кварталу за поточний квартал. При припиненні членства кредитної спілки в НАКСУ ці внески поверненню не підлягають.

4.5. Кредитними спілками – членами НАКСУ також вносяться незворотні додаткові членські внески, передбачені відповідними внутрішніми положеннями НАКСУ та рішеннями Ради НАКСУ. При припиненні членства кредитної спілки в НАКСУ ці внески поверненню не підлягають.

4.6. З метою забезпечення стабільності системи кредитних спілок – членів НАКСУ та здійснення заходів, що сприяють безпечній та успішній діяльності кредитних спілок – членів НАКСУ на фінансовому ринку, створюється і діє Стабілізаційний фонд НАКСУ (далі – СФ НАКСУ). Кредитна спілка вносить обов’язкові зворотні спеціальні членські внески до СФ НАКСУ на квартальній основі, за графіком поповнення відповідно до Положення про стабілізаційний фонд НАКСУ (далі – Положення про СФ НАКСУ). Спеціальні членські внески до СФ НАКСУ повертаються кредитній спілці у випадку припинення членства в НАКСУ або закінчення програми та розформування фонду в порядку та на умовах, визначених Положенням про СФ НАКСУ.

4.7. Члени НАКСУ можуть бути учасниками Програми компенсації втрат вкладників кредитних спілок (далі – ПК), яка є внутрішньою програмою НАКСУ і складається зі стабілізаційного та компенсаційного компонентів. Для участі в ПК кредитною спілкою – членом НАКСУ сплачується одноразовий вступний внесок учасника ПК, поворотний квартальний внесок учасника ПК та, у разі прийняття Радою НАКСУ або Зборами учасників Програми компенсації відповідного рішення, додатковий незворотний внесок на покриття збитків. Розмір, порядок внесення та повернення цих внесків визначається Положенням про Програму компенсації втрат вкладників кредитних спілок.

4.8. В НАКСУ створюється і діє Центральний резерв ліквідності (далі – ЦРЛ) з метою забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок – членів НАКСУ шляхом надання короткострокових позичок кредитним спілкам на гармонізацію надання кредитів, порушену в зв’язку з достроковим поверненням внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також на покриття поточної заборгованості за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. ЦРЛ формується за рахунок внесків кредитних спілок, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Внеском кредитної спілки до ЦРЛ вважається поворотний членський внесок кредитної спілки до ЦРЛ. Розмір, порядок внесення та повернення цих внесків визначається Положенням про центральний резерв ліквідності.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАКСУ

5.1. Взаємовідносини НАКСУ з її членами будуються на основі Статуту НАКСУ, яким визначено основні напрями діяльності і завдання, що їх зі свого боку вирішує НАКСУ передусім для забезпечення потреб свого членства, а також, права та обов’язки кредитних спілок – членів НАКСУ.

5.2. Член НАКСУ має право:

1) брати участь в управлінні справами НАКСУ, обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань її діяльності у порядку, визначеному Статутом НАКСУ;

2) виносити на обговорення Конференції та Ради НАКСУ питання щодо вдосконалення діяльності кредитних спілок та НАКСУ;

3) користуватись організаційною, методичною та правовою підтримкою НАКСУ;

4) вимагати скликання позачергової Конференції НАКСУ у порядку, передбаченому Статутом НАКСУ;

5) одержувати від органів управління і посадових осіб НАКСУ інформацію з будь-якого питання щодо її діяльності;

6) оскаржувати до Конференції НАКСУ дії або бездіяльність, рішення та розпорядження Ради та Наглядового Комітету, до Ради НАКСУ дії або бездіяльність, рішення та розпорядження Президії та Виконавчої дирекції НАКСУ;

7) користуватися коштами спільних фінансових фондів НАКСУ в порядку та на умовах, визначених відповідними Положеннями;

8) звертатися до Виконавчої дирекції НАКСУ з проханням здійснення виїзної перевірки діяльності кредитної спілки за рахунок такої кредитної спілки;

9) виходити зі складу НАКСУ у порядку, визначеному Статутом та цим Положенням.

5.3. Член НАКСУ зобов'язаний:

1) сприяти пропаганді та зростанню громадської довіри до ідеї руху кредитних спілок України;

2) дотримуватись вимог законодавства, Статуту НАКСУ та встановлених уповноваженими органами НАКСУ операційних стандартів і фінансових нормативів, виконувати рішення Конференції та Ради НАКСУ, прийняті відповідно до їх компетенції;

3) активно приймати участь в роботі НАКСУ;

4) подавати звіти про свою діяльність в порядку та обсязі, встановленому НАКСУ;

5) своєчасно сплачувати вступний, членські внески в порядку та розмірах, встановлених рішенням Ради НАКСУ, належним чином виконувати свої зобов'язання в зв'язку з формуванням та використанням коштів спільних фінансових фондів НАКСУ;

6) надавати можливість представникам Виконавчої Дирекції та (або) залученим НАКСУ експертам (аудиторам) здійснювати перевірки діяльності кредитної спілки та забезпечувати надання таким представникам необхідної інформації, а також сприяти вільному спілкуванню з членами спілки.

5.4. Кредитна спілка, яка є членом НАКСУ, включаючи своїх посадових осіб, не має права своєю діяльністю, в тому числі публічною, дискредитувати або компрометувати репутацію НАКСУ та рух кредитних спілок.

 6. ЧЛЕНСТВО В НАКСУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

6.1. Кредитна спілка набуває спеціального статусу за рішенням Президії НАКСУ при вступі відповідно до абзацу третього пункту 6 Положення про вступ або за рішенням Ради НАКСУ за умови погіршення фінансового стану протягом двох звітних періодів поспіль, а саме: за наявності балансового збитку, збиткової поточної фінансової діяльності спілки, зниження загального балу за рейтинговою системою до 40 балів.

6.2. Членство в НАКСУ зі спеціальним статусом передбачає застосування до кредитних спілок із таким статусом спеціальної процедури здійснення моніторингу фінансового стану кредитної спілки. Спеціальна процедура здійснення моніторингу фінансового стану включає:

— розробку НАКСУ спільно з кредитною спілкою плану відновлення фінансової стабільності кредитної спілки з метою визначення строку членства зі спеціальним статусом;
— щомісячне звітування кредитної спілки до НАКСУ в строки та обсягах, встановлених фінансовим департаментом НАКСУ;
— надання консультативної, методичної та інформаційної допомоги кредитній спілці на умовах, встановлених для членів НАКСУ;
— сплату кредитною спілкою внесків, передбачених пунктами 11 та 12 Положення про вступ до Національної асоціації кредитних спілок України.

6.3. Директор фінансового департаменту на засіданнях Президії НАКСУ доповідає про фінансовий стан кредитної спілки.

6.4. Спеціальний статус членства в НАКСУ надає право кредитній спілці на отримання поворотної фінансової допомоги виключно з коштів програми «Старт» в порядку та на умовах, передбачених відповідним положенням.

6.4. Спеціальний статус членства в НАКСУ для кредитної спілки скасовується при стабілізації фінансового стану, а саме: відсутній балансовий збиток, поточна фінансова діяльність спілки не є збитковою, загальний бал за рейтинговою системою не нижчий 50 балів. При цьому на найближчому засіданні Президії НАКСУ кредитній спілці надається статус члена НАКСУ, про що їй повідомляється листом із надсиланням відповідних свідоцтв, передбачених пунктом 15 даного Положення. Участь уповноваженого представника кредитної спілки при розгляді питання про надання такій кредитній спілці статусу члена в засіданні Президії НАКСУ не є обов’язковою.

6.5. Спеціальний статус членства в НАКСУ для кредитної спілки також втрачається у зв’язку з припиненням її членства в НАКСУ.

7. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В НАКСУ

7.1. Припинення членства в НАКСУ може відбуватись у випадках:

1) добровільного виходу з членів НАКСУ;
2) припинення діяльності кредитної спілки – члена НАКСУ;
3) виключення кредитної спілки — члена НАКСУ у разі порушення нею Статуту НАКСУ.

7.2. Питання про припинення членства кредитної спілки в НАКСУ внаслідок добровільний виходу з членів НАКСУ вирішується Президією НАКСУ (або Радою НАКСУ). Кредитна спілка подає до Президії письмову заяву і засвідчену головою правління копію рішення відповідного компетентного органу управління кредитної спілки про вихід з членів НАКСУ.

7.3. При припиненні членства в НАКСУ відповідно до п.п. 1) п. 7.1. цього Положення, Президія НАКСУ (або Рада НАКСУ) розглядає заяву та приймає з приводу неї обґрунтоване рішення не пізніше як на наступному після подання заяви засіданні. Президія (Рада НАКСУ) може відкласти прийняття рішення про вихід кредитної спілки з членів НАКСУ у випадку неналежного виконання кредитною спілкою договірних зобов'язань перед НАКСУ.

7.4. При припиненні діяльності кредитної спілки до НАКСУ подається заява ліквідаційної комісії (ліквідатора) про повернення спеціального членського внеску до СФ НАКСУ, яка прирівнюється до заяви про вихід з НАКСУ незалежно від того, чи подано ліквідаційною комісією окрему заяву про вихід кредитної спілки з НАКСУ.

7.5. Член НАКСУ, який порушує вимоги Статуту, може бути виключений зі складу НАКСУ за рішенням Ради НАКСУ. Порушенням Статуту є невиконання або неналежне виконання його вимог, а також внутрішніх положень НАКСУ та рішень компетентних органів управління НАКСУ, в тому числі:

— діяльність кредитної спілки, яка дискредитує рух кредитних спілок;
— неподання кредитною спілкою звітності в порядку та обсязі, встановленому НАКСУ;
— несплата внесків в порядку та обсязі, встановленому НАКСУ.

7.6. Кредитні спілки, які набули членства в НАКСУ зі спеціальним статусом, можуть бути виключені зі складу НАКСУ у наступних випадках:

1) невиконання кредитною спілкою вимог пункту 6.4. даного Положення після закінчення строку, встановленого планом відновлення фінансової стабільності;
2) неподання кредитною спілкою звітності. Неподанням звітності вважається прострочення терміну її подання більше ніж на 30 календарних днів.
3) несплати кредитною спілкою внесків, передбачених пунктами 11,12 Положення про вступ до Національної асоціації кредитних спілок України. Несплатою внесків вважається прострочення термінів сплати внесків більше ніж на 30 календарних днів.

7.7. Рішення про виключення членів НАКСУ зі спеціальним статусом з причин, вказаних в пункті 7.6. даного Положення, приймається на найближчому засіданні Президії НАКСУ за поданням директора фінансового департаменту. Кредитна спілка повідомляється про розгляд справи по припинення членства зі спеціальним статусом рекомендованим листом зі вказівкою дати розгляду справи. Кредитна спілка може особисто звернутися до Президії НАКСУ з поясненням причин порушення умов членства зі спеціальним статусом.

7.8. Рішення про виключення з Національної асоціації кредитних спілок України може бути оскаржене кредитною спілкою до Наглядового комітету або до Конференції НАКСУ.

7.9. Припинення членства кредитної спілки в НАКСУ має наступні наслідки:

1) припиняються права та обов’язки кредитної спілки як члена НАКСУ;
2) припиняється членство представника кредитної спілки в органах управління НАКСУ;
3) кредитна спілка, членство якої припинено, зобов’язана повернути до НАКСУ свідоцтва члена НАКСУ, учасника Стабілізаційного фонду, прапор НАКСУ, припинити користуватись символікою НАКСУ, а також припинити оголошувати (декларувати) своє членство в НАКСУ чи в будь-якій інший спосіб використовувати посилання на членство в НАКСУ у своїй діяльності;

за умови виконання кредитною спілкою вимог підпункту 3 пункту 7.9 їй повертається залишок поворотних внесків після відрахування заборгованості кредитної спілки перед НАКСУ, в тому числі за сплатою обов’язкових членських внесків, за договірними зобов’язаннями, а також за сплатою додаткових членських внесків відповідно до умов таких договорів (Положень). Якщо наявна сума поворотних внесків є недостатньою для покриття заборгованості кредитної спілки перед НАКСУ, залишок заборгованості може стягуватися з кредитної спілки у судовому порядку.
<<< повернутися | обговорити на форумi >>